koszyk (0)

Szanowni Państwo, zakupy od 160 zł wysyłamy gratis.

 

ZAMKNIJ

Regulamin Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl

Regulamin Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl
 
Sklep internetowy VivaOliwa.pl jest prowadzony przez:
Marcina Galickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Viva Oliwa, z siedzibą w Warszawie, telefon 604 422 004 , NIP: 96 70 05 79 75, REGON: 360015296 , zwanego dalej „Właścicielem”
 
SŁOWNICZEK:
Sklep – sklep internetowy VivaOliwa.pl – prowadzony przez Właściciela sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.vivaoliwa.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu , w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego bądź Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi.
Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi - osoba fizyczna będąca Użytkownikiem zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym VivaOliwa.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu , w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
Strona Produktowa – strona w Sklepie , na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Właściciela podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za Produkty za pomocą przelewu bankowego , płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.
Produkty – produkty dostępne w Sklepie , które zakupić może Klient.
 
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny za Produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami regulaminu.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
7. Zamówione Produkty dostarczane są do odbiorców mających swoją siedzibą lub miejsce zamieszkania wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444., na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/TC_of_the_PayU_System_pl_oct20.pdf
9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.
 
§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 
§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu
1. Logowanie do Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu.
3. Właściciel uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie .
4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Właścicielowi za pośrednictwem formularza kontaktowego. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 
§ 4 Informacje o Produktach
1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
§ 5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu;
b) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem, należy dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) kliknąć przycisk „Dokonaj Zakupu”.
3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu paczkomatu InPost – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta paczkomacie.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Właścicielowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Właściciela zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Właściciela o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych Produktów.
8. Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do paczkomatu InPost.
9. W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Właściciel poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Właściciel może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Właściciel będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Właściciel będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela), Właściciel dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Właściciela), Właściciel może anulować zamówienie w całości.
13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
14. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Właściciela, o którym mowa w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Właścicielowi umowne prawo odstąpienia, z którego Właściciel może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Właściciel może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.
15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
16. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru. Odbierając towar, Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zostanie sporządzony “Protokół szkodowy”.
 
§ 6 Modyfikacje zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Właściciela przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Właściciela. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się telefonicznie.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 
§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Zapłaty za zamówiony przedmiot można dokonać:
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez paczkomaty InPost lub firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu;
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Właściciela. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Właściciela potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 
§ 8 Czas realizacji zamówień
1. Właściciel zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
2. Sklep stara się realizować wysyłkę zamówionych towarów najszybciej jak to jest możliwe. Standardowo termin realizacji zamówień wynosi do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu lub w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem otrzymaniu pełnych danych do wysyłki . Może się jednak zdarzyć, że ze względu na przerwę urlopową lub inne okoliczności realizacja nastąpi nieco później. O takim fakcie Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost.
4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
5. Właściciel ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.
 
§ 9 Warunki reklamacji
1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu.
2. Właściciel w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Właściciel rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Produktu lub Produktów wraz z dowodem zakupu tego Produktu (produktów) od Właściciela i opisem reklamacji.
4. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 poniżej.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Właściciel naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Właścicielowi za nabycie danego Produktu.
 
§ 10 Gwarancja
1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu..
 
§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1.     Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.     Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.     Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4.     Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5.     Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
5.1.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
5.1.2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
5.1.3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.1.4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5.1.5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.1.6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.1.7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
5.1.8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
5.1.9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
5.1.10.   Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.1.11.   Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
5.1.12.   Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
6.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7.     Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.     Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 
§ 12 Zwrot należności Klientom
1. Właściciel dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Właściciel dokona zwrotu pieniędzy na:
a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta)
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Właścicielowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Właścicielowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Właściciela zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 
§ 13 Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
3.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Viva Oliwa Marcin Galicki, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/21, 02-306 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: biuro@vivaoliwa.pl, +48 604422004.
4.     Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
5.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6.     W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 
§ 14 Promocje
1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 
§ 15 Dane osobowe
Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela Sklepu VivaOliwa.pl w Warszawie, NIP: 9670057975, REGON: 360015296.
3. Właściciel przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.
 
§ 16 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub kontaktując się telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres biuro@vivaoliwa.pl.
 
§ 17 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Właściciel dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Właścicielowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym VivaOliwa.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy VivaOliwa.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Właścicielem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela.
9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 
Co tworzy naszą oliwę wyjątkową?
Wyselekcjonowane zbiory

Nasza ekologiczna oliwa z oliwek extra virgin powstaje ze świeżo zebranych trzech miejscowych odmian oliwek. Uzyskuje się dzięki temu oliwę o niezwykłych właściwościach zdrowotnych i doskonałym aromacie.

Brak oprysków

Oliwki wykorzystywane do tłoczenia oliwy uprawia się bez użycia chemii. Przy wykorzystaniu wyłącznie naturalnych środków, bez pestycydów i nawozów sztucznych. To zdrowa żywność produkowana w zgodzie z naturą.

Tłoczona na zimno

Proces tłoczenia na zimno organicznej oliwy z oliwek i tradycyjne metody, sprawiają, że uzyskujemy ekologiczną oliwę extra virgin w 100% naturalną. To czysty sok z oliwek o wybitnych walorach jakościowych i prozdrowotnych.

Niepowtarzalna jakość
Potwierdzona nagrodami na międzynarodowych targach żywności ekologicznej. Śródziemnomorski klimat, słońce, sposób uprawy i tłoczenia pozwalają zachować wszystkie drogocenne właściwości oliwek i gwarantuje najwyższą jakość oliwy. Jakość naszej oliwy podkreśla również jej ekstremalnie niska kwasowość i certyfikat ekologiczny.
Nasz Blog

Tu chcemy się z Wami podzielić informacjami, przepisami kulinarnymi, ciekawostkami i zdobytymi nagrodami, dotyczącymi naszej oliwy.

Co to są polifenole?
Polifenole mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Są jednym z głównych składników oliwy z oliwek. Dbają o serce i młodość.
Czytaj więcej >>
Jak długo można używać oliwę po otwarciu?
Wiele osób się zastanawia, jak długo można używać oliwę po otwarciu butelki. Przecież oliwa extra virgin jest to 100% czysty sok tłoczony z oliwek. Czy psuje się podobnie szybko jak inne wyciskane soki?
Czytaj więcej >>
Jak konserwować przetwory za pomocą oliwy z oliwek?
Konserwowanie produktów spożywczych w oliwie z oliwek to starożytna tradycja, szeroko rozpowszechniona w basenie morza Śródziemnego.
Czytaj więcej >>
Home Kontakt z nami
Kontakt z nami
Adres:
ul. J. U. Niemcewicza 26 m 21,
02-306 Warszawa
Telefon:
E-mail:
Jesteśmy na
Wykonanie: DevilArt