koszyk (0)

Szanowni Państwo, zakupy od 200 zł, płatne " z góry " wysyłyłamy za darmo. Zapraszamy na zakupy.

 

ZAMKNIJ

Regulamin Sklepu Internetowego VivaOliwa.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.vivaoliwa.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.vivaoliwa.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umowy Sprzedaży, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaj, zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu www.vivaoliwa.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN - regulamin Sklepu

2. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.vivaoliwa.pl

3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu

4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.vivaoliwa.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy

5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.vivaoliwa.pl umożliwiający utworzenie Konta

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.vivaoliwa.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

9. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA- Marcin Galicki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Viva Oliwa Marcin Galicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 m.21, 02-306 Warszawa, NIP: 9670057975, REGON: 360015296, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@vivaoliwa.pl, numer telefonu: +48 604 422 004.

13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.vivaoliwa.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient przesyłając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.vivaoliwa.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. W celu złożenia Zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

10. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

11. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk, dlatego Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 7. i 9. Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2. niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3. niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą.

6. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta.

7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby zapłaty:

1.1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl),

1.2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

1.3. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 74 1910 1048 2258 8224 8281 0001 (Santander Bank Polska S.A.) Viva Oliwa Marcin Galicki, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 m 21, 02-306 Warszawa. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. Produkt zostanie wysłany po dokonaniu zapłaty przez Klienta.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, REGON: 300523444.

§ 6

KOSZTY, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu zapłaty oraz formy dostawy zakupionego Produktu.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1. czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu:

a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo

b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,

2.2. dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b) do Paczkomatu.

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Klient może odebrać produkt osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§ 7

ZASADY DODAWANIA I WERYFIKOWANIA OPINII

1.Firma Viva Oliwa Marcin Galicki z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 m. 21, 02-306 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9670057975, REGON: 360015296, prowadząca Sklep vivaoliwa.pl, umożliwia Klientom zamieszczanie opinii o Produktach znajdujących się w ofercie Sklepu i zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez innych Klientów.

2.Opinie mogą dodawać tylko Klienci Sklepu vivaoliwa.pl. Treść opinii należy wpisać w odpowiednim okienku na stronie danego Produktu.

3.Opinie nie służą reklamowaniu Produktów. Zamieszczona opinia dotycząca Produktu powinna odzwierciedlać szczere zdanie na temat Produktu lub jego jakości. Z tego względu warunkiem publikacji opinii jest oświadczenie Klienta, że jest użytkownikiem Produktu, a opinia odzwierciedla własne zdanie Klienta na jego temat. Opinia nie może być nieuczciwa ani sponsorowana, to znaczy nie można zamieszczać opinii zleconej, w tym, w zamian za zapłatę w jakiejkolwiek formie (w pieniądzu, towarach, poprzez nabycie prawa do rabatu, ani w jakichkolwiek innych świadczeniach) lub, jeśli zamieszczający opinię oczekuje od kogokolwiek jakichkolwiek korzyści, których przyznanie jest uzależnione od tego czy opinia ma wydźwięk pozytywny lub negatywny.

4.Klient sklepu może dodać do jednego Produktu więcej niż jedną opinię, pod warunkiem, że nie są one identyczne. Może również ocenić dowolną liczbę różnych Produktów.

5.W opinii nie ma możliwości dodawania plików graficznych, zdjęć, filmów oraz linków do innych stron internetowych.

6.Opinia ukaże się na stronie z podpisem automatycznie wygenerowanym z danych podanych w okienku opinii.

7.Nie publikujemy opinii i komentarzy, które:

  1. mogą zawierać zamiar naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich;

  2. zawierają treści o charakterze bezprawnym;

  3. zawierają wulgaryzmy;

  4. zawierają groźby, nawołują do przemocy, nietolerancji;

  5. w zamierzony sposób ranią uczucia religijne, kulturowe, narodowościowe, polityczne i instytucjonalne;

  6. zawierają elementy bezpośredniej bądź pośredniej reklamy podmiotu lub produktu, który stanowi konkurencję dla vivaoliwa.pl;

  7. zostały zamieszczone przez Klienta na zlecenie, w tym za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie, bądź zostały zamieszczone w oczekiwaniu od kogokolwiek jakichkolwiek korzyści, których przyznanie jest uzależnione od tego, czy opinia ma wydźwięk pozytywny czy negatywny.

8.Jeśli Klient chce usunąć lub edytować dodaną przez siebie opinię, może wysłać prośbę na adres biuro@vivaoliwa.pl. oraz wskazać stronę danego Produktu i konkretną opinię, którą chce skasować lub ten fragment jej zawartości, który chce zmodyfikować. Zakres zmian nie może łamać zasad opisanych w pkt. 7.

9.Wszystkie opinie są weryfikowane przez administratora sklepu internetowego vivaoliwa.pl. Jeśli dana opinia zostanie zatwierdzona, pojawi się na karcie produktu w ciągu 24 godzin.

10.Zmiany, które mogą pojawić się w publikowanych opiniach nie mają na celu zmiany jej pozytywnego, bądź negatywnego wydźwięku, a jedynie zapewnić zgodność z wymogami pkt. 7.

11.Jeśli opisane w punkcie 7. zasady zostały zdaniem Klienta złamane w którejkolwiek z opublikowanych opinii, prosimy o kontakt ze Sklepem Vivaoliwa.pl. i o wskazanie strony danego Produktu oraz opinii, którą należy skasować lub zmodyfikować.

12.Zależy nam na tym, aby zamieszczane opinie były wiarygodne i pomagały w zakupach. Kolejność pojawiania się opinii pod Produktem zależy więc nie tylko od daty dodania opinii, ale również tego, czy opinia została zweryfikowana.

13.Zamieszczenie bądź niezamieszczenie opinii o Produkcie nie wpływa w żaden sposób na już dokonane ani na przyszłe transakcje w Sklepie vivaoliwa.pl
 

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja.

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

1.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

1.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

1.4. Zawiadomienie o braku zgodności Produktu z umową lub o wadach oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresbiuro@vivaoliwa.pl,lub pisemnie na adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 m.21, 02-306 Warszawa,

1.5. W wiadomości pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

1.6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

1.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

1.8. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

1.9. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),

1.10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:

a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

b) obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10, wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10,

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

1.11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 m.21, 02-306 Warszawa.

4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10, o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6. oraz 8. niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:

9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik), objął Produkt w posiadanie,

9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

9.4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

10.5. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta (o którym mowa w §9 Regulaminu),

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży, bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

2.2. niedozwolonych postanowień umownych,

2.3. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,

2.4. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

2.5. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży,

1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3. Formularz Kontaktowy.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 13

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1. Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vivaoliwa.pl.

2. W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 15

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vivaoliwa.pl

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.vivaoliwa.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3. oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) i są własnością Marcina Galickiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Viva Oliwa Marcin Galicki , adres siedziby: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 m.21, 02-306 Warszawa, NIP: 9670057975, REGON: 360015296. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.vivaoliwa.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.vivaoliwa.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.vivaoliwa.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.vivaoliwa.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

......................, dn. ………………….

................................................

................................................

................................................

(imię, nazwisko i adres Konsumenta

lub Przedsiębiorcy-konsumenta)

Viva Oliwa Marcin Galicki

Ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 m.21

02-306 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja, niżej podpisany/podpisana*, oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta/ ewentualnie oraz zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) odstępuję od umowy nr ....................** zawartej dnia ....................

roku dotyczącej zakupu następującego/następujących* Produktu/Produktów*:

1) …………………………………………….,

2) ……………………………………………..,

3) ……………………………………………..,

4) ……………………………………………..

Produkt/Produkty* został/zostały* doręczone/odebrane* dnia .................... roku.

Kwota do zwrotu: ……………………

Nr rachunku bankowego do zwrotu: ……………………………………………………………………………………

W przypadku Przedsiębiorcy- konsumenta***:

Oświadczam, iż umowa sprzedaży, od której odstępuję, nie ma dla mnie charakteru zawodowego wynikającego

z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

Wskazuję adres poczty elektronicznej e-mail, na który Sprzedawca prześle fakturę korygującą:

………………………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić,

** proszę podać numer umowy lub numer zamówienia, jeśli został podany przez Sprzedawcę

*** oświadczenie wypełniane tylko w przypadku, gdy prawo do odstąpienia od umowy realizuje Przedsiębiorca-

konsument

..........................................

data i podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta

Co tworzy naszą oliwę wyjątkową?
Wyselekcjonowane zbiory

Nasza ekologiczna oliwa z oliwek extra virgin powstaje ze świeżo zebranych trzech miejscowych odmian oliwek. Uzyskuje się dzięki temu oliwę o niezwykłych właściwościach zdrowotnych i doskonałym aromacie.

Brak oprysków

Oliwki wykorzystywane do tłoczenia oliwy uprawia się bez użycia chemii. Przy wykorzystaniu wyłącznie naturalnych środków, bez pestycydów i nawozów sztucznych. To zdrowa żywność produkowana w zgodzie z naturą.

Tłoczona na zimno

Proces tłoczenia na zimno organicznej oliwy z oliwek i tradycyjne metody, sprawiają, że uzyskujemy ekologiczną oliwę extra virgin w 100% naturalną. To czysty sok z oliwek o wybitnych walorach jakościowych i prozdrowotnych.

Niepowtarzalna jakość
Potwierdzona nagrodami na międzynarodowych targach żywności ekologicznej. Śródziemnomorski klimat, słońce, sposób uprawy i tłoczenia pozwalają zachować wszystkie drogocenne właściwości oliwek i gwarantuje najwyższą jakość oliwy. Jakość naszej oliwy podkreśla również jej ekstremalnie niska kwasowość i certyfikat ekologiczny.
Nasz Blog

Tu chcemy się z Wami podzielić informacjami, przepisami kulinarnymi, ciekawostkami i zdobytymi nagrodami, dotyczącymi naszej oliwy.

Kolejna prestiżowa nagroda dla Ekologicznej Oliwy z oliwek Extra Virgin Picual Puerta de las Villas Verde
Ekologiczna Oliwa z Oliwek Extra Virgin Picual Puerta de las Villas Verde nagrodzona po raz drugi w konkursie Jakści Oliwy z Oliwek Mario Solinas.
Czytaj więcej >>
Oliwa z oliwek powinna szczypać w gardle
Oliwy z oliwek wysokiej jakości mają swój charakter. Jego cechami są nie tylko przyjemny owocowy smak, ale przede wszystkim gorycz i pikantność.
Czytaj więcej >>
Oliwa z oliwek i czosnek– czy warto spożywać razem?
Już Hipokrates, zalecał spożywanie oliwy z oliwek i czosnku, ponieważ właściwości obu składników doskonale się uzupełniają i stanowią prawdziwe dobrodziejstwo dla zdrowia naszego organizmu i dobrego samopoczucia.
Czytaj więcej >>
Home Kontakt z nami
Kontakt z nami
Adres:
ul. J. U. Niemcewicza 26 m 21,
02-306 Warszawa
Telefon:
E-mail:
Jesteśmy na
Wykonanie: DevilArt